SpecFlow – polskie słowa kluczowe

Krótko

Oryginał Po polsku
Feature Właściwość
Background Założenia
Scenario Scenariusz
Scenario Outline
Scenario Template
Szablon scenariusza
Examples
Scenarios
Przykłady
Given Zakładając
Mając
When Jeżeli
Jeśli
Then Wtedy
And Oraz
I
But Ale

Więcej

W SpecFlow scenariusze możemy pisać po polsku. W tym celu należy na początku pliku feature umieścić linijkę:

#language: pl

Kiedy stworzymy plik feature w Visual Studio, zostanie wygenerowany plik z szablonu, który wygląda tak:

Feature: SpecFlowFeature1
 In order to avoid silly mistakes
 As a math idiot
 I want to be told the sum of two numbers

@mytag
Scenario: Add two numbers
 Given I have entered 50 into the calculator
  And I have entered 70 into the calculator
 When I press add
 Then the result should be 120 on the screen

Możemy go przetłumaczyć w ten sposób:

#language: pl

Właściwość: SpecFlowFeature1
 Aby uniknąć śmiesznych błędów
 Jako matematyczny idiota
 Chcę móc obliczyć sumę dwóch liczb

@mójZnacznik
Scenariusz: Dodawanie dwóch liczb
 Zakładając wpisałem 50 do kalkulatora
  I wpisałem 70 do kalkulatora
 Jeżeli wcisnąłem "Dodaj"
 Wtedy na ekranie powinien pojawić się wynik 120

Źródła

Dodaj komentarz